اربعین تعظیم شعائر الله، رسوا کننده جهالت ها و ضلالت ها