دلمو به جاده ها زدم
3 شهریور 1402
حُبُّ الحُسَینِ یَجمَعُنا (شعری عربی برای وحدت ایران و عراق)
3 شهریور 1402