درس اول – آشنایی با تلفظ صحیح لهجه عراقی

درس 2 – مکالمه در مرز
2 شهریور 1402
آيت الله فاطمي نيا
نشانه هاي مؤمن و زيارت اربعين
2 شهریور 1402