درس 3 – احوالپرسی و آشنایی
2 شهریور 1402
درس اول – آشنایی با تلفظ صحیح لهجه عراقی
2 شهریور 1402