اربعین روز پاسداشت ایثار و فداکاری
8 شهریور 1402
اربعین حسینی(حائری شیرازی)
8 شهریور 1402