سخنرانی اجتماع زائرین اردو زبان اربعین سخنرانی دکتر علی مرتضی زیدی