«نقش زیارت اربعین در معرفت افزایی شیعیان»

تأثیرات دنیوی و اخروی زیارت اربعین
16 شهریور 1401
نشست ” موکب اول ” با موضوع اربعین حسینی
16 شهریور 1401