واحد اربعین پیاده، در این جاده قدم زدن چه زیباست حاج میثم مطیعی