راه اندازی “موکب اول” به همت بنیاد بین المللی امامت