ابومهدی مهندس

29 مرداد 1402
بیست نکتۀ دوستانه در کشور عراق
سؤال سیزدهم:    در سفر معنویِ زیارت اربعین، چه نکاتی باید رعایت کرد؟  بیست نکتۀ دوستانه دربارۀ چگونگی رفتار زائرین اربعین در کشور عراق 1. متاسفانه […]