تحلیل آموزه ی امامت در زیارت نامه اربعین

«بایستگی های شناخت امام در زیارت اربعین» استاد رنجبر حسینی
19 شهریور 1401
سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری در نشست دانش افزایی با موضوع نقش زیارت اربعین در معرفت افزایی شیعیان در موکب اول
19 شهریور 1401