«بایستگی های شناخت امام در زیارت اربعین» استاد رنجبر حسینی

«پیامدهای منفی عدم شناخت امام در زیارت نامه اربعین» استاد جوادی
19 شهریور 1401
تحلیل آموزه ی امامت در زیارت نامه اربعین
19 شهریور 1401