“نقش زیارت اربعین در تربیت جامعه ولائی” استاد الیاسی

جایگاه زیارت در معرفت افزایی شیعیان نسبت به امام استاد سبزواری
19 شهریور 1401
«پیامدهای منفی عدم شناخت امام در زیارت نامه اربعین» استاد جوادی
19 شهریور 1401