جایگاه زیارت در معرفت افزایی شیعیان نسبت به امام استاد سبزواری

نشست ” موکب اول ” با موضوع اربعین حسینی
16 شهریور 1401
“نقش زیارت اربعین در تربیت جامعه ولائی” استاد الیاسی
19 شهریور 1401