«پیامدهای منفی عدم شناخت امام در زیارت نامه اربعین» استاد جوادی