«پیامدهای منفی عدم شناخت امام در زیارت نامه اربعین» استاد جوادی

“نقش زیارت اربعین در تربیت جامعه ولائی” استاد الیاسی
19 شهریور 1401
«بایستگی های شناخت امام در زیارت اربعین» استاد رنجبر حسینی
19 شهریور 1401